Javni sektor

ISO 9001 U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

 

Uvođenje standarda ISO 9001 u lokalnoj samoupravi se sprovodi na način koji je znatno drugačiji od uvođenja istog sistema u organizacije privatnog sektora. Dok u privatnim organizacijama način implementacije zavisi od stručnosti i tumačenja standarda od strane konsultanta, kada je lokalna samouprava u pitanju, sistem se uvodi uz poštovanje jasnih smernica datih u publikaciji Međunarodne organizacije za standardizaciju pod nazivom IWA 4:2009 -  Guidelines for the application of ISO 9001:2008 in local government (Vodič za primenu ISO 9001 u lokalnim samoupravama).

ISO 9001 U JAVNIM PREDUZEĆIMA

 

Kako je potreba za zahtevima, kojima se definiše kvalitet na međunarodnom nivou bila sve izraženija, Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je izdala standard ISO 9001, koji definiše zahteve Sistema menadžmenta kvalitetom. Ovi zahtevi su opšteprihvaćeni u poslovnom svetu, sveobuhvatni i primenjivi na sve organizacije, nezavisno od delatnosti koju vrše, kom sektoru pripadaju i broja radnika koje upošljavaju.

U javnim preduzećima, primenjuje se ISO 9001:2008, bez osvrta na specijalne smernice kreirane za lokalnu samopuravu.

ISO 26000 - DRUŠTVENA ODGOVORNOST

 

ISO 26000 - Uputstvo o društvenoj odgovornosti je međunarodni standard koji daje uputstva i smernice u vezi sa društvenom odgovornošću.

Evropska komisija u svojim Smernicama za politiku društvene odgovornosti organizacija (EC White Paper on Corporate Social Responsibility, 2003), društvenu odgovornost organizacija definiše kao "koncept prema kojem organizacija na dobrovoljnoj bazi integriše brigu o društvenim pitanjima i zaštiti životne sredine u svoje poslovne aktivnosti i odnose sa zainteresovanim stranama".                                                                                                               Cilj društvene odgovornosti je da doprinese održivom razvoju.

ELEKTRONSKA UPRAVA

 

Iako postoji znatan napredak, sadašnju situaciju u Srbiji u pogledu pristupa opštinskim uslugama karakterišu mnoge slabosti. Zbog preobimne papirologije javlja se dupliranje napora i troškova u rešavanju zahteva građanstva. Takođe, u svim lokalnim samoupravama postoji slaba dostupnost mnogim uslugama kao i mnoštvo prepreka u dobijanju potrebnih podataka. Usluge često mogu biti, sa stanovištva građanstva, spore i neefikasne, a do takve percepcije se dolazi zbog nedostatka internih odgovornosti, kontrolnih mehanizama, nedostatka koordinacije između administrativnih nivoa odgovornih za pružanje podataka, netransparentnih procedura rada i statusa predmeta i podnetih zahteva. Za svaku od navedenih slabosti, rešenje je uvođenje sistema elektronske uprave – e-Uprave.
 

SISTEM "48 SATI"

 

U nastojanju da tržištu pruži proizvod koji zadovoljava sve potrebe korisnika, kreiran je sistem "48 sati" - program za podršku građanima i rešavanje njihovih zahteva, kreiran vodeći se principima dostupnosti, efektivnosti i efikasnosti.
Softver pomaže upravljanje zahtevima građana od dokumentovanja inicijalnog kontakta i upućivanja zahteva, preko praćenja zahteva do konačnog rešenja koje se prosleđuje građanima.
Bilo da je u pitanju jednostavan zahtev ili komplikovanije pitanje koje mora da se usmeri i reši posredstvom celog zaduženog odeljenja, sistem omogućava da kompletno osoblje radi bolje i efikasnije.