Kreiranje mreže pružalaca i korisnika usluga standardizacije na teritoriji Srbije

Pod konsultantskim uslugama se uglavnom smatraju savetovanja i pomoć u pronalaženju rešenja za kompleksne izazove sa kojima se svakodnevno susreću organizacije javnog i privatnog sektrora.

Konsalting u domenu standardizacije označava pružanje znanja, pomoći i praktičnih rešenja od strane konsultanata, organizacijama koje nastoje da se prilagode modernim uslovima poslovanja i svetskim trendovima.

Korišćenjem standarda u proizvodnji i pružanju usluga povećavaju se efikasnost i efektivnost procesa i podiže se kvalitet proizvoda i usluga, a time se istovremeno izlazi u susret potrebama korisnika proizvoda i usluga i doprinosi podizanju nivoa njihovog zadovoljstva. Svaka organizacija koja prepoznaje ove potrebe teži ka standardizaciji svog poslovanja uvođenjem nekih od standarda ISO serije ili sistema koji donose napredak.

Opis projekta

 


Projekat „Kreiranje mreže pružalaca i korisnika usluga standardizacije na teritoriji Srbije“ je osmišljen radi povezivanja konsultanata iz domena standardizacije sa organizacijama koje žele da implementiraju neki od standarda ili sistema, kako bi svaka organizacija imala najstručniju pomoć iz oblasti delovanja i kako bi pružena usluga bila cenovno prilagođena teritoriji na kojoj se organizacija nalazi, obimu posla, delatnosti i mogućnostima svake pojedinačne organizacije, za šta NACOR obezbeđuje određene beneficije.

Projekat će biti realizovan u 5 faza:
•Odabir, ocenjivanje i sertifikacija konsultanata, dodeljivanje diploma i njihovo uvrštavanje u bazu odabranih konsultanata Nacionalnog centra za održivi razvoj uz klasifikaciju po ključnim stavkama;
•Javni poziv organizacijama za dodelu beneficija za uvođenje sistema upravljanja ili sistema za bezbednost hrane po najnižoj tržišnoj ceni, u saradnji sa sertifikovanim konsultantima;
•Obaveštavanje organizacija i konsultanata o rezultatima konkursa i potpisivanje ugovora o saradnji;
•Sprovođenje ugovorenih usluga i kontrola sprovođenja od strane NACORa;
•Prijem i analiza izveštaja konsultanata o završenim projektima.


Analiza trenutne situacije u datoj oblasti i specifični ciljevi projekta


Procenom stanja na tržištu u oblasti zadovoljstva organizacija koje imaju uveden neki od standarda i organizacija koje žele da prilagode svoje poslovanje standardima, stručni tim NACORa je došao do zaključka da postoje velika odstupanja u kvalitetu i ceni ponuđenih i pruženih usluga.

Detaljnijom analizom, došlo se do određenih podataka od kojih su izdvojena dva ključna problema:


PROBLEM
Cene uvođenja sistema upravljanja i bezbednosti hrane, u organizacijama istih ili sličnih delatnosti sa istim ili približnim brojem zaposlenih, variraju do 560%;

 


RAZLOG
Najčešće, cene imaju veliki raspon koji zavisi od lokacije konsultantske kuće, kao i njenih referensi. Udaljenost konsultantske kuće od organizacije donosi veće ili manje troškove projekta, pa samim tim i razliku u ceni. Takođe, konsultantske kuće koje duže rade na prostorima Srbije i imaju veći broj referensi, zapošljavaju više konsultanata i imaju veća ulaganja što takođe dovodi do viših cena. Treba imati u vidu da su za svaki pojedinačni projekat zaduženi jedan ili dva konsultanta, što znači da kvalitet ponuđene i pružene usluge zavisi od njihovih analitičkih mogućnosti i znanja koje su stekli kroz formalno obrazovanje i praktično iskustvo, a u manjoj meri od renomea konsultantske kuće. Naravno, konsultantska kuća koja poseduje dobru reputaciju garantuje za kvalitet usluge, što može biti presudno u odabiru „većih“ kuća.


REŠENJE / CILJ
Nacionalni centar za održivi razvoj kreira bazu odobrenih, odnosno sertifikovih konsultanata, koji poseduju značajno iskustvo u upitnoj oblasti. Na taj način, kvalitet usluge se garantuje od strane NACORa, a orginazacije će imati mogućnost da dobiju ponudu koja je odgovarajuća i prihavtljiva jer će im biti dodeljeni konsultati iz struke, iz njihovog neposrednog okruženja.

 


PROBLEM
Kvalitet pružene usluge značajno varira, kao i zadovoljstvo klijenata.


RAZLOG
Zadovoljstvo klijenata zavisi od odnosa očekivane i pružene usluge. Nekada, konsultantske kuće obavljaju samo savetovanja u vezi sa uvođenjem standarda, dok druge pružaju praktična rešenja i konsultanti samostalno izrađuju potrebnu dokumentaciju. Ni jedan ni drugi slučaj nisu idealni, jer u slučaju savetovanja, organizacije sprovode proces uvođenja i do 3 godine, dok se u drugom slučaju dobija „instant“ sistem u roku od jednog ili dva meseca. Idealan pristup uvođenju sistema jeste saradnja između konsultanta koji će izrađivati procedure i stručnih lica organizacije koja će pružati potrebne smernice i davati sugestije.

 


REŠENJE
Po prijavama konsultanata za uvrštavanje u bazu NACORa, svaki će biti detaljno ispitan o pristupu implementaciji i njegove sposobnosti i znanja će biti testirana od strane najmanje tri stručnjaka NACORa koji poseduju najšire iskustvo u oblasti standardizacije. Kriterijumi za prijem konsultanata će uključivati u potvrede o zadovoljstvu klijenata, odnosno preporuke. Za svaki odobreni sistem rada, NACOR garantuje da je u skladu sa njegovim uverenjem i izloženom pristupu koji se smatra idealnim.


Faze projekta

•I faza – Odabir, ocenjivanje i sertifikacija konsultanata

Na osnovu raspisanog konkursa, biće odabrani konsultanti kojima će biti izdate diplome i koji će biti uvršteni u listu odabranih konsultanata NACORa. Podaci o konsultantima biće objavljeni na web prezentaciji NACORa samo ukoliko se od istih dobije pisano odobrenje.

Potpuna lista konsultanata biće dostupna članovima NACORa, na osnovu koje će biti kreirana klasifikacija po stručnim oblastima, iskustvu, lokaciji na kojoj borave i delatnostima organizacija koje su ih angažovale.

•II faza – Javni poziv organizacijama za dodelu beneficija za sprovođenje standardizacije

NACOR će raspisati javni poziv organizacijama za dostavljanje potrebnih informacija, na osnovu kojih će se odlučivati o beneficijama. Svim konsultantima sa liste odabranih konsultanata biće prosleđen zahtev za dostavljanje ponude, od kojih će biti odabrana najniža ponuda koja će dodatno biti beneficirana. Informacije o beneficiranoj ponudi će biti prosleđene ogranizaciji.

•III faza – Obaveštavanje organizacija i konsultanata o rezultatima konkursa

Pored informacija o beneficiranoj, najnižoj ponudi koja će biti dostavljena od strane konsultanata, po zahtevu organizacije, ovlašćenim licima se omogućava uvid u sve primljenje ponude od strane konsultanata.

Po prihvatanju ponude, potpisuje se ugovor o saradnji sa NACORom, u kome NACOR garantuje za način sprovođenja usluge, njen kvalitet i trajnost pruženog rešenja. Takođe, ugovorom će biti obuhvaćen i način plaćanja, kao i beneficije.

•IV faza – Sprovođenje ugovorenih usluga i kontrola sprovođenja od strane NACORa

Za vreme implementacije standarda, član NACORa je u obavezi da sprovede kontrolu nad uslugom koja se izvršava. Kontrola će biti sprovede za vreme, unapred najavljene, konsultantske posete organizaciji.

•V faza – Prijem i analiza izveštaja konsultanata o završenim projektima

Po okončanom projektu, konsultanti su dužni da dostave izveštaj o sprovedenim aktivnostima na projektu, kako bi se izvršila njihova evaluacija.


Koristi od projekta

Za organizacije, korist od učestvovanja u projektu predstavlja dobijanje najkvalitetnije usluge u domenu standardizacije, po najnižim cenama, uz doddatne beneficije.

Konsultantima se pruža mogućnost angažovanja, kako na ovom projektu, tako i prilikom sprovođenja drugih projekata iz oblasti standardizacije.


Javni pozivi i konkursi


Za svaku fazu koja uključuje javne pozive ili konkurse, u trenutku objavljivanja, možete preuzeti potrebnu dokumentaciju na stranici „Konkursi“ web prezentacije NACOR-a.


Informacije


Za dobijanje potrebnih informacija o konkursu, možete uputiti e-mail na adresu programs@nacor.rs.