KURS OBUKE

"Zahtevi, uspostavljanje i proveravanje ISO 9001:2015 Sistema menadžmenta kvalitetom"

OPŠTE INFORMACIJE

 

Ovaj ISO 9001:2015 kurs detaljno opisuje proces tranzicije na novu verziju Sistema menadžmenta kvalitetom - ISO 9001:2015. Na kursu će biti predstavljene ključne promene ISO 9001:2015 standarda  u odnosu na njegovog prethodnika, ISO 9001:2008. Takođe, polaznici će saznati kako promene utiču na organizaciju i savladaće tehnike za sprovođenje tranzicije na novu verziju standarda. 

KOME JE KURS NAMENJEN?

 

Kurs menadžmenta kvalitetom je namenjen osobama koja su uključena u planiranje, primenu, održavanje i proveravanje SMK.

 

Polaznici mogu biti:

 

 • Predstavnici rukovodstva za kvalitet;

 • Članovi tima za kvalitet i drugi učesnici u održavanju sistema menadžmenta kvalitetom;

 • Izvršni menadžeri;

 • Konsultanti koji će uvoditi ISO 9001:2015 ili usklađivati ISO 9001:2008 sa novom verzijom;

 • Studenti iz oblasti upravljanja kvalitetom;

 • Interni i eksterni proveravači SMK koji će sprovoditi provere u skladu sa ISO 9001:2015;

 • Svako lice koje je na neki način uključeno ili zainteresovano da sazna u čemu se ISO 9001:2015 razlikuje od verzije iz 2008 godine.

 

Radi efektivnosti kursa, neophodno je osnovno znanje o prethodnoj verziji standarda ili učešće (rad) u skladu sa uspostavljenim sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001. 

ODRŽAVANJE OBUKE

 

Ovaj jednodnevni trening je koncipiran kao kurs obuke, odnosno omogućiće polaznicima da steknu nova i unaprede postojeća znanja o upravljanju kvalitetom kroz praktično predavanje, interaktivnu komunikaciju i primere iz prakse za svaku tačku / novinu standarda.

TEME

 

Obukom će biti obuhvaćene sledeće teme:

 • Novi zahtevi za strukturu svih ISO standarda;

 • Ključne promene između ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015, bez istorijskog osvrta;

 • Uporedni pregled svih zahteva verzije iz 2008 godine i 2015 godine, sa objašnjenjima i praktičnim primerima, uz dostavu modela dokumentacije;

 • Detaljno objašnjenje novog koncepta zasnovanog na riziku;

 • Priprema za tranziciju – odakle početi i kako ažurirati postojeći sistem – kreiranje akcionog plana;

 • Ključne oblasti za proveravanje u skladu sa novom verzijom standarda.

MATERIJAL

 

Svaki polaznik će dobiti:

 • Jasan priručnik sa obuke – u štampanom obliku;

 • ISO 9001:2015 model dokumentacije za sve izmene (nekoliko različitih primera za svaku izmenu);

 • Prezentaciju, modele dokumentacije i priručnik u elektronskom formatu;

 • Dvojezični sertifikat o obučenosti za implementatore i interne proveravače sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2015 standardom.

PROGRAM OBUKE

 

Obuka će trajati jedan dan, 8 sati, uključujući pauzu za kafu i ručak: Raspored je prikazan u nastavku:

PREDAVAČI

 

Vodeći predavač: Iva Vučković – viši stručni konsultant i licencirani vodeći proveravač

M.S. Inženjer organizacionih nauka – master za upravljanje kvalitetom

 

 • Konsultant - ekspert u oblasti primene standarda ISO 9001 u lokalnoj samoupravi u skladu sa ISO 18091:2014 Primena stаndаrdа ISO 9001:2008 u lоkаlnој sаmоuprаvi

 • Konsultant - Specifično profesionalno iskustvo u implementaciji standarda i sistema u više od 200 organizacija iz javnog i privatnog sektora u Srbiji

 • Licencirani vodeći proveravač za ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 i ISO 20000-1, angažovana za Institut za standardizaciju iz Španije, ICDQ, Centar za sertifikaciju i nadzor, TUV, IFS

 • Proveravač za nekoliko sertifikacionih tela za HACCP, ISO 22000, ISO 50001

 • Specifično profesionalno iskustvo u realizaciji više projekata finansiranih od strane EBRD – Evropske banke za obnovu i razvoj

 • Sertifikovani interni proveravač za sisteme upravljanja (prema ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001)

 • Vodeći trener za implementaciju ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001;

 • Specifično profesionalno iskustvo u razvoju i implementaciji softvera;

 • Autor za specijalizovane magazine za standardizaciju;

 

Ostali predavači:

Stručni konsultanti i sertifikovani vodeći proveravači sa iskustvom u proverama nove verzije standarda ISO 9001:2015.

CENA I NAČIN PLAĆANJA

 

Učešće na obuci, u skladu sa programom i brošurom, dobijanje materijala i sertifikata                150,00 €

Navedena cena ne uključuje PDV 20% i PDV neće biti dodat

 

Ukupan iznos mora biti uplaćen najkasnije 10 dana pre sprovođenja obuke, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplata, po izdatom računu.

 

 

 

 

USLOVI I REGISTRACIJA ZA OBUKU 

 

 • Prvi predviđen termin za obuku je utorak, 25. Oktobar 2016.

 • Obuka će se sprovesti u Beogradu, u sali III Privredne komore Beograda.

 • Radi prijave, potrebno je ispuniti obrazac prijave koji se nalazi u nastavku i dostaviti ga na e-mail adresu info@nacor.rs, nakon čega ćete biti kontaktirani radi izdavanja predračuna;

 • Svi polaznici moraju dostaviti prijavu najkasnije 10 dana pre predviđenog termina za održavanje obuke.

 • NACOR će, pored vodećeg predavača obezbediti najmanje još jednog stručnog predavača.

 • Moguće je sprovesti obuku po programu u prostorijama korisnika,a radi dogovora oko termina i uslova, neophodno je kontaktirati  NACOR putem telefona ili e-maila

PREUZIMANJA

 

KONTAKT

Telefoni za informacije:

 

063 241 245

065 636 0 636

066 96 99999

 

E-mail: info@nacor.rs