Poslovanje se radikalno izmenilo od poslednje velike revizije standarda 2000. godine. Izmenila se tehnologija, način sprovođenja procesa, granice su postale gotovo beznačajne u današnjoj globalnoj ekonomiji, lanci snabdevanja su složeni i dostupnost informacija se eksponencijalno množi.

 

Da bi se osiguralo da ISO 9001 nastavlja da služi poslovnu zajednicu i održava svoju relevantnost na današnjem tržištu, standard je revidiran kako bi odgovorio na promene u poslovnom svetu.

 

Jedna činjenica ostaje konstantna - kako bi bila uspešna, preduzeća moraju da se prilagode kako bi  zadovolja rastuće potrebe kupaca. Orijentisanost na zadovoljstvo korisnika ostaje prioritet i za ISO 9001:2015. 

 

Sa objavljivanjem novog izdanja ISO 9001:2015 standarda dat je rok organizacijama da se usklade sa novim i izmenjenim zahtevima i svoj sertifikat zamene najkasnije do septembra 2018 godine.

 

Izdanje ISO 9001:2015 donosi značajne izmene i zahteva ozbiljan rad na prilagođavanju sistema menadžmenta kvalitetom.

 

Kako bismo Vam pomogli, tim NACOR-a je pripremio sledeću uslugu: 

 

„Tranzicija na ISO 9001:2015“


Faza I – Analiza stanja i potreba


Radi dobijanja prave slike o potrebnim izmenama Vašeg sistema menadžmenta kvalitetom, uradićemo analizu stanja na osnovu koje ćemo pripremiti dinamički plan tranzicije. Plan će sadžati:

 

  • uporedni pregled zahteva stanadarda, sa opisom načina na koji je Vaše preduzeće odgovorilo na zahtev i načina na koji to sada treba biti urađeno

  • prikaz potrebnih dopuna sistema radi zadovoljavanja zahteva novih tačaka standarda

  • procenjeni period za realizaciju aktivnosti

  • uključenost konsultanata 

 

Faza II – Izmena sistema menadžmenta kvalitetom i izrada dopuna  

 
U skladu sa identifikovanim potrebama, kosultanti će, u saradnji sa Vašim zaposlenima, izraditi predloge izmena dokumentacija i nacrte novih dokumenata


Faza III – Odobravanje i implementacija


Vi odobravate novonastalu dokumentaciju ili sprovodite izmene u saradnji sa konsultantom, nakon čega sledi „puštanje sistema u rad“ i obuka zaposlenih za primenu novih i izmenjenih formi dokumentovanih informacija (u prethodnom izdanju važili su termini „dokumenta“ i „zapisi“ koji su sada objedinjeni i zamenjeni novim terminom)


Faza IV – Interna provera

 

Od trenutka kada je okončana obuka, zaduženi konsultant sprovodi internu proveru kako bi se utvrdio nivo prihvatanja i primene sistema.
Interna provera se sprovodi na isti način na koji će biti izvedena i sertifikaciona provera, kako bismo predupredili eventualne zamerke sertifikacionog tela.
Bez obzira na to u kom će trenutku Vaše sertifikaciono početi da izdaje sertifikate za novu verziju ISO 9001 sistema, Vi ćete sa izmenjenim sistemom ispunjavati osnovne zahteve i ISO 9001:2008 tako da ćete biti u mogućnosti da se sertifikujete u skladu sa ISO 9001:2008 do septembra 2018, ali ćete biti u svakom trenutku spremni za proveru u skladu sa novim zahteVima ISO 9001:1015.


Na vaš zahtev poslaćenom Vam ponudu koja sadrži detaljnija objašenjenja i druge potrebne informacije.